Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER


Matr. Nr 12s m.fl.              Anmelder:

Gudmindrup by,                 Landsretsagfører

Højby Sogn                       Henrik B. Elmer

Bredgade 58, K.

 


 

Underskrevne Handels- og Financieringsselskabet af 15. september 1959 A/S pålægger herved de selskabet tilhørende ejendomme:

 

Matr. Nr .  12  s  Gudmindrup by, Højby Sogn

=      =    12  t       ibd

=      =      3  k      ibd

=      =      3  t       ibd

=      =      3  ø      ibd

=      =      3  aa     ibd

=      =      3  o      ibd

=      =      3  p      ibd

=      =      3  q      ibd

=      =      3  æ     ibd

=      =      3  r       ibd

 

  samt parceller, der udstykkes fra nævnte ejendomme, følgende

 

             DEKLARATION

           

  1.

Ingen af ejendommene eller parceller heraf må nogensinde udstykkes udover, hvad udstykningsplanen udfærdiget i marts 1960 af landinspektør S. Rud-Petersen har fastsat, således at de matrikelnumre, som parcellerne får i forbindelse med udstykningena approbation, ingensinde yderligere kan udstykkes.

 

  2.

 

Der må ikke på nogen ejendom eller parceller derfra drives nogen virksomhed, som ved røg, støj eller ilde lugt kan genere de omboende, ligesom der ikke fra nogen ejendom  eller parcel må  drives forretning, herunder sanatorium, klinik, feriehjem, hotel- og ensionatsvirksomhed. Ej heller må der på ejendommene eller parceller derfra indrettes teltlejr eller parkeringsplads. Ej heller må der på parcellerne opslås telte, som tjener til beboelse for parcelejerne eller gæster.

 

   3.         

 

Der må ikke på ejendommene eller parceller derfra holdes husdyr, hund og kat dog undtaget.

 

   4.

 

Enhver parcelejer er pligtig at afgive areal til halv vejbredde af det i henhold til udstyningsplanen udfor parcellen liggende vejareal og må tåle, at ejerne af andre parceller fra udstykningsarealet færdes derpå.

 

    5.

 

  De på udstykningsarealet som sådan udlagte veje er fælles for parcelejerne og vedligeholdes af disse efter reglerne om private vejes vedligeholdelse. Vedligeholdelsespligten forsåvidt angår veje, der fører til udstykningsarealet, overgår i det omfang sådan pligt påhviler selskabets ovenfor nævnte ejendomme på parcelkøberne, resp. Det lodsejerlag eller grundejerforening, som parcelkøberne måtte komme til at danne, jfr. Nedenfor §6.Selskabet forbeholder sig ret til at meddele andre færdselsret over de udlagte veje. Sådan færdselsret tilkommer iøvrigt  ifølge tinglyste servitutter ejere af ejendomme, der ligger udenfor udstykningsarealet eller grænser op til dette.

 

     6.

 

  Parcelejerne er pligtige til, når selskabet forlanger det, at sammensætte sig i et lodsejerlag eller grundejerforening og har stedse pligt til at være medlem af sådan lag eller forening. Lodsejerlaget er, jfr. ovenfor, blandt andet pligtig til at sørge for vedligeholdelse m.v. af veje såvel på som førende til udstykningsarealet. Såfremt lodsejerlaget eller grundejerforeningen måtte bestemme, at alle vejarealerne skal selvstændig matrikuleres, og at dette matrikelnummer og matr. Nr. 3ø (som fælles areal) skal overdrages laget eller foreningen vederlagsfrit, skal ingen parcelejer kunne modsætte sig dette.

    7.

 

  Parcelejerne er pligtige at tilslutte sig det lokale vandværk og at betale samtlige dermed forbundne omkostninger. Vandboring på de enkelte ejendomme eller parceller af disse må ikke finde sted.

 

       8.

 

De forpligtelser, som i medfør af tinglyst digelagsvedtægt på selskabets ovennævnte ejendomme eller enkelte af dem, påhviler disse og omkringliggende ejendomme, overgår forholdsmæssigt beregnet efter areals størrelse på parcelkøberne, resp. det lodsejerlag, disse måtte komme til at danne. Udgifter til vedligeholdelse af udstykningsarealets afvandingsgrøfter fordeles – uanset sådanne grøfters beliggenhed  som i nærværende paragraf 1 stk. fastsat. Ejendomme, som ligger til stranden, eller parceller af sådanne, er pligtige at tåle, at samtlige ejere af selskabets ovennævnte ejendomme, respektive ejere af de parceller, hvori disse måtte blive udstykket – udover andre, som ifølge tinglyste servitutter alt har rettigheder i så henseende - har adgang til ophold på og badning fra stranden udfor sådanne parceller. Adgang til færdsel på og badning fra stranden udfor sådanne ejendomme og/eller parceller herfra giver dog ingen ret til opsætning af badehuse, telte og lignende.

Den adgangsbro, som ved sælgers foranstaltning og for dets regning etableres til stranden fra udstykningsarealet over noret til Sejerøbugten som sådan, er fælles for samtlige parceller, der udstykkes fra ejendommene matr. Nr. 12s,  12t,  3k, 3t, 3ø, 3aa, 3o, 3p, 3q, 3æ, 3r, 3n, 3x og 3m af Gudmindrup by, Højby Sogn, og matr. Nr. 10p, 10g, 10s, 10u, 10ac, 10p, 10ø og 10o af Højby by og sogn. Den fremtidige vedligeholdelsespligt af broen påhviler parcelejerne, resp. det lodsejerlag, disse måtte danne, idet udgiften til sådan vedligeholdelse fordeles forholdsmæssigt på parcellerne efter areal. Selskabet forbeholder sig ret til at meddele andre de rettigheder, som er omhandlet af nærværende paragraf.

 

        9.

 

  I tilfælde af, at en parcelejer ønsker at foretage beplantning i eller ved skel, skal sådan beplantning alene kunne foretages med tilsvarende træer, buske,  planter og vækster, som nu er på det udstykkede areal.  Ønsker en parcelejer iøvrigt at afmærke grænserne for sin parcel, kan dette alene ske ved anvendelse af en enkelt glat hegnstråd anbragt på granrafter  af højde ikke over 40 cm over jord. I skel må ingensinde opsættes raftehegn eller anbringes klippede hække. Parcellerne skal stedse henligge som naturgrunde med samme beplantning og karakter som ved købet.

 

      10.

 

Der må på de eneklte parceller kun opføres een beboelsesbygning med tilhørende udhuse til brug for een familie. Bygningerne må ingensinde overstige een etage. Alle bygninger, herunder garager og udhuse, skal placeres mindst 6 meter fra naboskel vinkelret på vejen og mindst 10 meter fra naboskel parallet med samme vej. Tagrygningens højde fra jordsmonnet må ikke overstige 10 meter, og alle tagflader skal, hvis de ikke belægges med strå eller græstørv, alene kunne belægges med Icopal, Eternit, Skifer eller lignende materialer. Facadematerialet - undtagen skorstenene - skal overalt være træ i vandret klinkebelægning, imprægneret med farveløst materiale eller ved materiale, så det fremtræder sort eller mørkebrunt, og det skal stedse vedligeholdes med tilsvarende imprægneringsmaterialer. Tagudhæng, vindskede, spærender, skærmvægge, vinduer og døre skal overalt imprægneres som facaderne. Der må ikke rejses flagstænger. Radio- og fjernsynsmaster må alene installeres på bygningens tag ,og må ingensinde have en højde på over 5 meter. Det bebyggede areals størrelse skal være på mindst 45 m2 excl. udhuse og garager. Intet byggearbejde må påbegyndes på parcellerne, forinden bygningstegning og beskrivelse forud er godkendt af sælgeren, resp. det lodsejerlag, som måtte blive dannet. Iøvrigt kommer den for Højby kommune gældende byggevedtægt til anvendelse. Såfremt selskalbet senere erhverver ejendommene matr. Nr. 3n, 3x, 3m, af Gudmindrup by, Højby sogn og metr. Nr. 10p, 10g, 10s, 10u, 10ac, 10p, 10ø og 10o af Højby by og sogn, på hvilke ejendomme det har tinglyst forkøbsret, eller andre ejendomme, bliver denne deklaration i sin helhed at lyse på disse ejendomme. Heraf følger, at alle udstykningsarealer i så fald vil være at betragte som en helhed med lige rettigheder og pligter for samtlige parceller fra alle sådanne ejendomme.

Påtaleberettiget i henhold til denne deklaration er den til enhver tid værende ejer af matr. Nr. 12s, 12t, 3k, 3t, 3ø, 3aa, 3o, 3p, 3q, 3æ, 3r, 3n, 3x og 3m af Gudmindrup by, Højby sogn, og matr. Nr. 10p, og, 10s, 10u, 10ac, 10p, 10ø og 10o af Højby by og sogn eller det lodsejerlag, der måtte blive dannet af parcelkøberne for disse ejendomme og evt. andre ejendomme. Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter, byrder og hæftelser henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

København, den 5. juni 1960

Copyright @GFEldorado.dk